TERAPEUTE

OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGE

————–

Dr. Arina Lanser
0832669575
alanser@mweb.co.za

————–

Die diens wat gelewer word is meestal ‘n volledige evaluering (met die toestemming van die ouer) en sluit onder meer die volgende in:

  • ‘n IK-toets om die vermoë van die leerder, maar ook die swak-en sterkpunte te identifiseer.
  • Sifting vir perseptuele uitvalle.
  • Sifting vir ADD/ADHD en vir sagte neurologiese tekens.
  • Tekens van Sinus, Rustelose Bene, Tassensiwiteit, moontlike probleme met oogbewegings en gehoor word ook verwys.
  • Volledige emosionele ondersoek.

Met die gr.R-leerders word ‘n skoolgereedheidstoets gedoen. By skoolgaande kinders word die skolastiese vlakke (lees, spelling, Wiskunde, handskrif, werskpoed) bepaal. Daar word dan ook so by gr.4 en ouer leerlinge bepaal of hulle sou kwalifseer vir konsessie (addissionele tyd en skryf in ‘n aparte lokaal).

Die volledige evaluering stel die terapeut in staat om verwysings te maak na onder andere Arbeidsterapie, Spraakterapie, Spelterapie en Remediërende onderrig.

In die meeste gevalle word die terugvoering gedoen in die teenwoordigheid van die Departementshoof, ouer en onderwysers. Die toetsresultate word in ’n skriftelike verslag opgesom en aan die skool en ouer gestuur.

SPRAAKTERAPEUT

Daar word veral na die volgende aspekte gekyk:

  • Taalontwikkeling: Dit is belangrik dat ‘n kind se begrip en gebruik van taal op sy ouderdomsvlak is om die formele leersituasie van gr 1 suksesvol te kan hanteer.
  • Artikulasie, m.a.w. die korrekte uitspraak van klanke sodat ‘n kind se spraak duidelik en verstaanbaar is.
  • Ouditiewe persepsie en fonologiese vermoëns: Dit verwys o.a. na die vermoëns waaroor ‘n kind moet beskik om lees en spel moontlik te maak.

Sarie-Marie Johl:
Selnommer: 083 288 6484
E-pos: pjohl@worldonline.co.za