ALGEMENE INLIGTING GR RR EN R

SKOOLTYE

Begin               : 07:30

Verdaag           : 13:00

Daar is personeel vanaf 06:45 tot 13:45 aan diens. U kan u kleuters direk na die toesigklas neem. Die skool se hekke sluit om 07:30 en u kan die kantoorhekkie in Koedoebessie straat gebruik.

 

PERSONEEL

FINANSIES

Sien skoolfonds. (Klik vir meer inligting)

Samewerking ten opsigte van die volgende sal waardeer word:

DIE STAAT, WAT U MAANDELIKS ONTVANG, MOET ALTYD SAAM MET DIE SKOOLGELD GESTUUR WORD.

KLEREDRAG

 • Alle kledingstukke moet baie duidelik gemerk wees.
 • Stuur daagliks ‘n ekstra stel klere saam vir moontlike “glipsies”.
 • Kleuters dra die Kruiner Klitsie kleredrag. 
 • Somermaande, verkieslik kaalvoet.
 • Onthou ‘n sonhoed en sonbrandroom.

MEDIKASIE

Oorhandig self aan die onderwyseres en merk duidelik, met volledige instruksies.

VERWYSINGS/HAPPIETYD

‘n Gemerkte kosblik en koeldrankbottel.  (Geen oopdraai botteltjies – slegs ’n tuitbottel bv. Oros of ‘n sappie)

Ons versoek u om ‘n “gesonde” kosblik te pak.

GEEN LEKKERS, SKYFIES OF GASKOELDRANKE

Maak seker dat u kleuter elke oggend ontbyt eet. U mag geld stuur indien u kind kos moet koop.

SNOEPIEDAG

Die kleuters gaan een keer per week na die snoepie.   R15,00 is voldoende vir die aankoop van lekkers, koeldrank, skyfies of roomys.

TEMAS

Daar is verskeie temas per kwartaal en ons vra dat u asseblief met u kleuter daaroor sal gesels. Indien u iets interessant ten opsigte van die spesifieke tema het, is u welkom om dit saam te stuur.  Temas sal vroegtydig deurgegee word.

VERSLAE

U ontvang elke kwartaal ‘n vorderingsverslag.

INSTAPPIES

Daar is instappies gereël vir die leerders.  Een instappie per kwartaal.  Dit sal opvoedkundige onderwerpe wees.

VERJAARSDAE

Ons hou klaspartytjie wanneer die kleuter verjaar en ‘n koek met kersies (wat voorsiening maak vir een stukkie per kleuter) is voldoende.   ‘n Lekkergoedpakkie met ietsie kleins kan ook gestuur word indien  u  verkies.

SPEELGOED

GEEN  speelgoed mag skool toe gestuur word nie. Onderwyseresse aanvaar geen verantwoordelikheid vir speelgoed wat breek of wegraak nie.

KOMMUNIKASIE MET OUERS

 • Ons maak hoofsaaklik gebruik van WhatsApp groepe, Microsoft Teams en Facebook.
 • Ons vra dat u asb. aansluit by die WhatsApp groepe. Onderwysers sal die skakels van die verskeie groepe uitstuur.
 • Microsoft Teams: U kan u kind se aanmeldbesonderhede by u klasonderwyser aanvra.
 • Facebook: Sluit asb. aan by die “Laerskool Helderkruin Ondersteuners” blad.
 • Kruiner Kalender: Dis ‘n weeklikse program wat op die verskeie platforms uitgestuur word. Belankrike inligting word hier op gedeel.

 

BENODIGDHEDE VIR DIE JAAR :

Gr. RR en R Skryfbehoeftes word deur die skool voorsien.

DAGPROGRAM

Die graad R-leerders volg die “CAPS” KAV onderwysstelsel en dit is ingedeel in die volgende leerareas:

1.    Wiskunde – Die volgende aspekte word gedek:

1.1       Bewerkings en verwantskappe:

1.2       Patrone, funksies en algebra:

1.3       Ruimte en vorm (meetkunde):

1.4       Meting:

1.5       Datahantering:

2.    Afrikaans

Die leerders word nie in graad R formeel onderrig om te lees en te skryf nie.  Informele lees en skryf kan egter ‘n natuurlike uitvloeisel van die onderrigsituasie en die kind se ontwikkelingsvlak wees, byvoorbeeld die skryf van sy/haar eie naam.

Wanneer ‘n kind skool toe gaan is daar sprake van skoolrypheid sowel as skoolgereedheid.  Skoolrypheid veronderstel  bloot dat die kind die ouderdom bereik het waarop hy/sy skoolpligtig is.  Skoolgereedheid daarenteen is meer kompleks.  Dit behels die intellektuele, sosiale en emosionele gereedheid van die kind.  Dit is ‘n proses wat vanaf die kind se geboorte begin.

Dit is vir ons by Laerskool Helderkruin belangrik om ons kinders op ‘n informele manier gereed te maak vir die formele fase (graad 1) van  onderrig.  Sodoende weet ons dat ons kinders vir die res van hulle skoolloopbaan optimaal kan ontwikkel.

3.    Lewensvaardighede

Die leerders word voorberei om hulself te kan handhaaf in die klaskamersituasie.  Groepwerk, konflikhantering, persoonlike ontwikkeling ensovoorts word gedek.   Groot motoriese vaardighede val dan ook onder lewensvaardighede  (sien Gestruktureerde Buitespel).

 

GESTRUKTUREERDE BUITESPEL

Hierdie program is uitgewerk in samewerking met ‘n Arbeidsterapeut.

Die program behels in kort die volgende:

 1. Sensories-motoriese koördinasie (gooi, vang en skop van balle).
 2. Balans.
 3. Groot motoriese vaardighede.
 4. Speletjies.
 5. Boontjiesakkies.
 6. Hoepels.
 7. Hindernisbaan.
 8. Tou spring, ensovoorts.

Televisie, rekenaarspeletjies en “play station” moet beperk word.  Dit is alles passiewe vermaak.  Kinders neem dikwels verkeerde posturele houdings aan terwyl hulle aan dié aktiwiteite deelneem.

DISSIPLINE

 • Liefde gekombineer met dissipline gee sekuriteit.  Ons poog om positiewe dissipline toe te pas deur kinders te beloon vir goeie gedrag.
 • Voorregte kan egter weggeneem word as strafmiddel.
 • Sterk ook ons hand in hierdie opsig en sien dit eerder positief as negatief.

Gr. R GRADEPLEGTIGHEID

Ons Gr. R leerders word waardige Kruiners.

ONS SPEELTERREIN

Ons sien uit na ‘n jaar van hartlike samewerking en dank u by voorbaat vir u ondersteuning.