Telefoon: (011) 764-2506
E-Pos: info@kruiners.co.za
 • KINDERKINETIKUS

  Laerskool Helderkruin beskik oor ’n Kinderkinetikus, Alretha du Plessis, wat voltyds by die skool beskikbaar is. Kinderkinetika is ’n pediatriese spesialiseringsveld met die primêre doel om die motoriese- en fisieke vermoëns van kinders tussen die ouderdom van 0 en 12 jaar te bevorder. Kinderkinetici registreer by die Suid-Afrikaanse Professionele Instituut vir Kinderkinetika (SAPIK). Die instituut reguleer die professionele aksies en die registrerende handelsmerk van die professie.

  Programme word in die grondslagfase aangebied wat fokus op bewegingsontwikkeling en grootmotoriese vaardighede. Die graad R leerders ontvang een keer ’n week ’n les en die graad 1 leerders twee maal per week. ’n Les is tussen 35 minute tot 40 minute lank. Die doel van die programme is om u kind in totaliteit te help ontwikkel en konsentreer op die volgende:

  • Om funksionele groei en doeltreffende motoriese ontwikkeling te bevorder.
  • Om bewegingsaktiwiteite aan te bied wat sportspesifieke uitvoering bevorder.
  • Om die fiksheid van u kind te bevorder.
  • Om by te dra tot die totale welstand van u kind.

  Hoekom is hierdie programme belangrik vir my kind?

  • Die program het ’n groot impak op jou kind se geheue en leer vermoë: Ons noem dit aktiewe leer, waar die leerder doen, beweeg, naboots en in interaksie met ander is. Hierdie aspekte stimuleer leer.
  • Beweging laat kinders toe om ’n konsep te verbind tot ’n aksie en leer dus deur te probeer en foute te maak.
  • Beweging bevorder die leerder se aandagspan in die klas.
  • Die programme bevorder jou kind se groot motoriese vaardighede.
  • Oefening en speel deur beweging bevorder jou kind se emosionele- en sosiale funksionering.

  Leerlinge wat tydens hierdie lesse of in die klaskamer geïdentifiseer word met spesifieke motoriese uitdagings word geëvalueer en ontvang addisionele sessies. Evaluasies geskied met internasionaal-geakkrediteerde wetenskaplike instrumente om die motoriese ontwikkelingsvlakke te bepaal. Na afloop van die evaluasie ontvang die ouers mondelingse terugvoering en ’n skriftelike verslag. Aanbevelings en moontlike verwysings word gemaak om toekomstige probleme uit te skakel. Die individuele sessies verskaf voldoende rehabilitasie programme vir kinders met groei en/of ontwikkelingsuitdagings.

 • OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGE

          -Dr. Arina Lanser-

                                                 BA Ed;B. Ed(Psig);M.Ed(Psig);D.Ed

     OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGE/EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST

   

         PR 8614202                                                                     REG HPCSA

   

  POSBUS 1507                                                            0832669575

  STRUBENSVALLEI                                                alanser@mweb.co.za

  1735                                                                www.drarinalanser.co.za

   

  Dr. ArinA Lanser (Opvoedkundige Sielkundige) is op ‘n weeklikse basis werksaam by                    L/S Helderkruin. Daar bestaan noue samewerking tussen die Departementshoofde, onderwysers, ouers en die Opvoedkundige Sielkundige om leerders met ‘n uitdaging                    op die weg van leer, te identifiseer en te ondersteun.

   

  Die diens wat gelewer word is meestal ‘n volledige evaluering (met die toestemming van        die ouer) en sluit onder meer die volgende in:

  • ‘n IK-toets om die vermoë van die leerder, maar ook die swak-en sterkpunte te identifiseer. Swak begaafdheid, maar veral Begaafdheid verg bepaalde ingrepe.
  • Sifting vir perseptuele uitvalle.
  • Sifting vir ADD/ADHD en vir sagte neurologiese tekens.
  • Tekens van Sinus, Rustelose Bene, Tassensiwiteit, moontlike probleme met oogbewegings en gehoor word ook verwys.
  • Volledige emosionele ondersoek.

   

  Met die gr.R-leerders word ‘n skoolgereedheidstoets gedoen, aangesien daar ‘n duidelike voorspellingswaarde is in sekere subtoetse en latere leerprobleme. By skoolgaande kinders word die skolastiese vlakke (lees, spelling, Wiskunde, handskrif, werskpoed) bepaal. Daar word dan ook so by gr.4 en ouer leerlinge bepaal of hulle sou kwalifseer vir konsessie (addissionele tyd en skryf in ‘n aparte lokaal). Die bepaling van die korrekte studiemetode vorm ook gewoonlik deel van die ondersoek by ouer leerders.

   

  Die volledige evaluering stel die terapeut in staat om verwysings te maak na onder andere Arbeidsterapie, Spraakterapie, Psigoterapie, Remediërende onderrig, oog-en gehoortoetse, verwysing vir ADD/ADHD of ‘n neurologiese ondersoek. Ook te bepaal of die kind in die regte leeromgewing is en byvoorbeeld spesiale Onderwys, skool vir leergeremde leerders              of tuisskoling by ‘n sentrum nie eerder oorweeg  behoort te word nie. Herhaling van ’n   graad kan ook aanbeveel word.

   

  Dit is belangrik dat alhoewel die terapeut by die skool werksaam is, geen info/vorige verslae van die kind vooraf gevra word nie, bloot net om so objektief as moontlik te bly. In die meeste gevalle word die terugvoering gedoen in die teenwoordigheid van die Departementshoof, ouer en onderwysers. Die toetsresultate word in’n skriftelike verslag opgesom en aan die skool en ouer gestuur.

   

  “My verbintenis met L/S Helderkruin kom oor jare. Wat ‘n voorreg is dit nie vir my om deel van díe besonderse span te wees nie. Ek hoop dat elke kind en ouer wie oor my pad gestuur word die evaluering, terugvoering en verwysings as positief en as waarde toegevoeg sal beskou en onthou……..”

  Dr. ArinA Lanser

 • SPRAAKTERAPEUT

  ‘n Spraakterapeut, Sarie-Marie Johl, is op ‘n weeklikse basis by Laerskool Helderkruin beskikbaar vir evaluasie en spraakterapie.

  Daar word veral na die volgende aspekte gekyk:

  • Taalontwikkeling: Dit is belangrik dat ‘n kind se begrip en gebruik van taal op sy ouderdomsvlak is om die formele leersituasie van gr 1 suksesvol te kan hanteer.
  • Artikulasie, m.a.w. die korrekte uitspraak van klanke sodat ‘n kind se spraak duidelik en verstaanbaar is.
  • Ouditiewe persepsie en fonologiese vermoëns: Dit verwys o.a. na die vermoëns waaroor ‘n kind moet beskik om lees en spel moontlik te maak.

  Kontakbesonderhede:
  E-pos: pjohl@worldonline.co.za
  Selnommer: 083 288 6484