Telefoon: (011) 764-2506
E-Pos: info@kruiners.co.za

Laerskool Helderkruin bied die volgende sportaktiwiteite aan:

Atletiek

Gedurende die eerste kwartaal word hoofsaaklik op atletiek gekonsentreer. Massadeelname word sover moontlik aangemoedig. Elke kind kry die geleentheid om in ‘n bepaalde prestasiekatagorie deel te neem. Gekwalifiseerde afrigters is baie nou gemoeid met die afrigting van ons leerders en hier word leerders geleer dat harde werk beloon word.

Landloop

Landloop word regdeur die jaar beoefen sodat ons langafstandatlete ook in die volgende atletiekseisoen die vrugte kan pluk van hulle harde oefening. Leerders oefen onder die wakende oog van ons kundige personeel.

Kruiners met langasems

Hierdie jaar het die landloop seisoen afgeskop met 35 atlete van graad 1 tot 7.  Onder afrigting van Rolandi Minnaar en Erika Gresse asook privaat afrigters, het die atlete hul prestasies verbeter deur vier keer ‘n week te oefen.

Tien atlete het gekwalifiseer om aan die D12 kampioenskappe deel te neem.  Drie Kruiners: Shovani Steinmann, Nicole Botha en Keara Pretorius neem ook op 19 September aan die Gauteng Kampioenskappe in Pretoria deel.  Hierdie klompie atlete maak die Kruiners baie trots.

Rugby

Afrigting is reeds vanaf graad 1 vir ons leerders beskikbaar. Die kwaliteit van afrigting het tot gevolg gehad dat daar reeds verskeie Cravenweekspelers opgelewer is.

 Krieket

Alle graad 1 tot graad 3-leerders word bekend gestel aan mini-krieket. Die basis vir goeie krieketspelers word hier gelê.
Die ouer leerders ontvang intensiewe afrigting. Laerskool Helderkruin is die afgelope jare gevestig as die voorste krieketskool in die Wesrand.

Tennis

 Die eerste klas afrigting wat die skool aanbied word deur privaat afrigters aangevul. Die skool beskik oor drie bane en puik prestasies word bereik.

 Hokkie

 Laerskool Helderkruin bied hokkie aan vir dogters en seuns. Wanneer ons spelers hoërskool toe gaan is hulle al vertroud met die vaardighede en tegnieke van hierdie gewilde sportsoort.

Netbal

 Netbal is ‘n wintersport wat baie gewild is by ons dogters. Onder die wakende oog van ons puik afrigters word goeie resultate bereik.

Mini-Netbal

Die mini-netbal seisoen het gedurende Maart ‘n aanvang geneem. Ongeveer 40 dogters van elke ouderdomsgroep het die oefeninge en wedstryde bygewoon in die ouderdomsgroepe onder ses, sewe, agt en nege jaar.

Die dogters het ook die geleentheid gehad om ‘n mini-netbal kliniek by te woon.  Om te verseker dat die dogters se vaardighede deurlopend ontwikkel, bied Me. Claasens ook gedurende die jaar addisionele afrigting aan.

‘n Aandreeks wat oor drie Woensdagaande plaasgevind het, is aangebied by Laerskool Helderkruin. Vyftig spanne (O/6 – O/8) van sewe skole het aan die rondomtalie wedstryde deelgeneem. Die dogters het op ‘n genotvolle wyse hul vaardighede ontwikkel en blootstelling gekry aan die verskillende posisies terwyl hulle ouers hulle luidkeels aangemoedig het. Elke dogter het aan die einde van die reeks ‘n sertifikaat ontvang vir hulle deelname.

Tau Rugby

Elke jaar is daar twee of drie Tau aande wat by Laerskool Helderkruin aangebied word. Dit is ongelooflik om te sien hoe die klein mannetjies rugby speel. Met ongelooflike talent en passie vir die spel, staan die seuns vir niemand terug nie en skrik vir niks. Dankie, vir julle harde werk manne en ons sien uit na volgende jaar.

Tau Rugby

 

 

Gedragskode vir sport

Daar word ‘n beroep op skoolhoofde gedoen om alles in hul vermoë te doen sodat ons in ‘n goeie gees teen mekaar kan meeding, die Sportkode toepas, en mekaar se hande sterk kan maak. Moet asb. nie toelaat dat skole teen mekaar afgespeel word nie. Doen alles in u vermoë sodat kinders nie tussen skole “beweeg” a.g.v sport nie. Ons het mekaar in dié verband nodig. Die volgende sake wil ons graag uitlig en onderstreep.

1. Afrigters en hoofde moet skeidsregter in sy optrede ondersteun.
2. Positiewe kommentaar en opmerkings moet te alle tye aangemoedig word.
3. Gedragskode moet aan alle ouers, personeel en kinders gekommunikeer en op web geplaas word.
4. Ouers mag nie in middel van velde stelling inneem nie. Plaas ‘n heining of ‘n obstruksie sodat alle toeskouers 5-10 meter weg van velde staan. Indien toeskouers nie gehoor gee aan versoeke nie, word wedstryde gestop.
5. By rugbywedstryde moet daar tussen die velde ‘n tegniese gebied wees, asook stoele vir reserwe spelers en afrigters. Slegs twee afrigters per span word toegelaat. Geen speler of afrigter word buite die tegniese gebied toegelaat nie.
6. Afrigters mag nooit negatiewe opmerkings oor skeidsregters maak nie. Indien probleme, gesels rustyd met skeidsregter in teenwoordigheid van opponentafrigter. Dit geld vir alle sportsoorte.
7. Afrigters mag nie langs bane beweeg nie.
8. Die gebruik van kru taal, negatiewe kommentaar teenoor skeidsregters, skole, spelers en ouers word nie toegelaat nie. Persone wat hulle hieraan skuldig maak, sal gevra word om die terrein te verlaat.
9. Wanneer enige van bogenoemde nie nagekom word nie, moet skeidsregters wedstryde stop. Beide spanne se skoolhoofde of afgevaardigde en afrigters moet dan saam probleme hanteer voordat wedstryde voortgaan. Gedrag is die verantwoordelikheid van skole, nie dié skeidsregters nie.
10. Skole wat hulle by herhaling aan wangedrag skuldig maak of die neergelegde (voorgeskrewe) reëls nie eerbiedig nie, sal ontneem word van alle tuiswedstryde.
11. Indien daar enige probleme ontstaan, moet ‘n kort verslag opgestel word en aan die Voorsitter, F du Toit, Laerskool Florida, gestuur word.
12. Sportmanskap is belangriker as wen. Afrigters moet kinders leer om mekaar geluk te wens, hande te skud na die wedstryd en saam af te sluit.
13. Skoolhoofde en personeel (sluit ook ouers in wat as skeidsregters optree) moet saamwerk, positief teenoor mekaar wees en te alle tye die gedragskode respekteer.
14. Bogenoemde en die aangehegte gedragskode is deur elke skoolhoof aanvaar en sal streng toegepas word.

Gedragskode vir Spelers

Neem deel volgens die reëls.
Moenie persoonlik met beampte verskil nie. Indien jy voel jy het ‘n saak, laat jou kaptein, afrigter of bestuurder die saak tydens ‘n onderbreking of na die wedstryd, opneem met die beampte.
Selfbeheersing geld te alle tye. Verbale afkraking van beamptes, slegsê van opponente, doelbewuste intimidasie en uitlok van opponente, is nie aanvaarbaar en ook ontoelaatbare optrede in enige sportsoort.
Doen jou beste te wille van jouself en jou span. Jou span sal daarby baat, so ook jy.
Lê goeie sportmanskap aan die dag. Komplimenteer goeie spel – of dit jou eie span was of die opponente.
Doen aan alle deelnemers soos wat jy graag aan jou gedoen wil hê. Moenie ander afknou of onregverdige voordeel trek op ‘n opponent.
Gee jou samewerking aan jou afrigter, spanmaats en opponente. Sonder hulle sal daar geen kompetisie wees nie.
Neem deel tot voordeel van jouself, asook die lekker daarvan en nie slegs om ouers en afrigters se onthalwe nie.
Respekteer die regte, menswaardigheid en waarde van alle deelnemers, nieteenstaande hulle geslag, vaardigheid kultuur of geloof.

Gedragskode vir afrigters

Onthou dat jong spelers deelneem vir die genot daarvan en dat om te wen, deel uitmaak van die genot.
Moenie jong spelers verkleineer of op hom/haar nadat hy/sy ‘n fout begaan het nie.
Die veiligheid en voorspoed van deelnemers moet die hoogste prioriteit geniet.
Bied aan alle jong mense ‘n regverdige geleentheid, nieteenstaande sy/haar geslag, vaardigheid, kultuur of geloof.

Gedragskode vir Administrateurs

Betrek jongmense in die beplanning, leierskap, evaluering en besluitnemingsprosesse met betrekking tot spesifieke aktiwiteite.
Bied aan alle jongmense gelyke geleenthede tot deelname.
Skep kanale waarin jongmense nie net as speler, maar ook as afrigter, skeidsregter, administrateur, ensovoorts kan deelneem.
Maak seker dat die reëls, toerusting, tydsduur van spel en afrigtingskedules aangepas word by die ouderdom, vaardigheid en ontwikkelingsvlak van jong spelers.
Stel kwaliteit toesig en afrigting vir junior spelers beskikbaar.
Onthou dat jong spelers grootliks deelneem vir die genot, eie gewin wat die spel hom/haar bied. Daarom moet toekennings nie oorbeklemtoon word nie.
Wees afrigters en beamptes behulpsaam om aanvaarbare gedrag en vaardigheidsontwikkeling te beklemtoon en uit te lig. So ook die verbetering van afrigting standaarde en beheer.
Maak seker dat alle betrokkenes by junior sport gesonde kompetisie beklemtoon en nie wen ten alle koste nie.
Voorsien toeskouers, beamptes, ouers, afrigters, spelers en die media van ‘n afskrif van die gedragskodes en doen ‘n beroep op hulle om dit na te kom.
Lei deur voorbeeld. Jou optrede en kommentaar moet self positief en ondersteunend van aard wees.
Stel dit duidelik dat die misbruik van jongmense onaanvaarbaar is en tot dissiplinêre optrede teen die skuldige kan lei.
Respekteer die regte, menswaardigheid en waarde van elke jongmens, nieteenstaande hulle geslag, vaardigheid, kultuur of geloof.

Gedragskode vir Beamptes

Pas die reëls en regulasies aan om by die vaardighede en behoeftes van jong spelers aan te sluit.
Gee erkenning en moedig alle deelnemers aan.
Wees te alle tye konsekwent, objektief en bedagsaam in die neem van besluite.
Onsportiewe gedrag moet veroordeel word, terwyl respek teenoor alle opponente aangemoedig moet word.
Beklemtoon eerder die gees van die spel as die gebreke daarvan/in.
Reëlwysigings wat deelname aan die sportsoort meer aangenaam sal maak, moet aangemoedig en ondersteun word.
Wees self ‘n voorbeeld van sportmanskap. Dade spreek vanself.
Bly op hoogte met die nuutste tendens betreffende die groei en ontwikkeling van jong spelers.
Jy stel die voorbeeld. Jou eie kommentaar en optrede behoort positief en ondersteunend van aard te wees.

Gedragskode vir Toeskouers

Hou in gedagte dat jong spelers deelneem vir die genot en eie gewin wat die sportsoort hom/haar kan bied – nie vir jou plesier nie.
Gee erkenning (applous) vir alle individuele en spanpogings. Wens alle deelnemers geluk met hulle prestasie nieteenstaande die uitslag van die wedstryd.
Respekteer die besluite van beamptes en leer jongmense om dieselfde te doen.
Moet nooit ‘n jong speler uitskel of verkleineer indien hy/sy ‘n fout begaan nie. Positiewe kommentaar dien as motivering.
Veroordeel die gebruik van geweld (ontoelaatbare spel/vuishoue). Of dit nou toeskouers, afrigters, beamptes of spelers behels.
Bewys respek teenoor jou span se opponente. Sonder hulle sou daar geen wedstryd plaasvind nie.
Moedig spelers aan om die reëls van die spel, asook beamptes se beslissings te aanvaar.
Moenie jou skuldig maak aan kru taal, die uitskel en slegsê van spelers, afrigters of beamptes nie.
Respekteer die regte, menswaardigheid en waarde van alle jong spelers, nieteenstaande hulle geslag, vaardigheid, kultuur of geloof.