Telefoon: (011) 764-2506
E-Pos: info@kruiners.co.za

Gr RINLIGTINGGr R

GRAAD RR en R

 • SKOOLTYE

  Begin               : 07:30

  Huis toe           : 13:30

  Daar is personeel vanaf 06:45 tot 13:45 aan diens. U kan u kleuters direk na die toesigklas neem.   Die skool se hekke sluit om 07:30 en u kan die kantoorhekkie in Koedoebessie straat gebruik.

 • PERSONEEL

  Me. Lizette Kruger – Beertjieklas (Blou),  me. Erika Lombard – Hasieklas (Groen), me. Mari Müller – Eendjieklas (Geel), me. Charlene Staples – Goggaklas (Rooi),  me. Ursula Niehaus– Katjieklas (Oranje) en me. elRaana Venter (Gr RR) – Pouklas.

 • FINANSIES

  Sien skoolfonds. (Klik vir meer inligting)

  Samewerking ten opsigte van die volgende sal waardeer word:

  DIE STAAT, WAT U MAANDELIKS ONTVANG, MOET ALTYD SAAM MET DIE SKOOLGELD GESTUUR WORD.

 • KLEREDRAG

  • Alle kledingstukke moet baie duidelik gemerk wees.
  • Stuur daagliks ‘n ekstra stel klere saam vir moontlike “glipsies”.
  • Kleuters dra die Kruiner Klitsie kleredrag. Daar is ‘n bestelvorm en besonderhede beskikbaar op die d6.
  • Somermaande, verkieslik kaalvoet.
  • Onthou ‘n sonhoed en sonbrandroom.
 • MEDIKASIE

  Oorhandig self aan die onderwyseres en merk duidelik, met volledige instruksies.

 • VERVERSINGS/HAPPIETYD

  ‘n Gemerkte kosblik en koeldrankbottel.  (Geen oopdraai botteltjies – slegs ’n tuitbottel bv. Oros of ‘n sappie)

  Ons versoek u om ‘n “gesonde” kosblik te pak.

  GEEN LEKKERS, SKYFIES OF GASKOELDRANKE

  Maak seker dat u kleuter elke oggend ontbyt eet.

  U mag geld stuur indien u kind kos moet koop.

 • SNOEPIEDAG

  Die kleuters gaan een keer per week na die snoepie.   R10,00 is voldoende vir die aankoop van lekkers,koeldrank, skyfies of roomys.

 • TEMAS

  Daar is verskeie temas per kwartaal en ons vra dat u asseblief met u kleuter daaroor sal gesels. Indien u iets interessant ten opsigte van die spesifieke tema het, is u welkom om dit saam te stuur.  Temas sal vroegtydig deurgegee word.

 • VERSLAE

  U ontvang elke kwartaal ‘n vorderingsverslag.

 • INSTAPPIES

  Daar is instappies gereël vir die leerders.  Een instappie per kwartaal.  Dit sal opvoedkundige onderwerpe wees.

 • VERJAARSDAE

  Ons hou klaspartytjie wanneer die kleuter verjaar en ‘n koek met kersies (wat voorsiening maak vir een stukkie per kleuter) is voldoende.   ‘n Lekkergoedpakkie met ietsie kleins kan ook gestuur word indien  u  verkies.

 • SPEELGOED

  GEEN  speelgoed mag skool toe gestuur word nie.

  Onderwyseresse aanvaar geen verantwoordelikheid vir speelgoed wat breek of wegraak nie.

 • KOMMUNIKASIE MET OUERS

  • U sal elke Maandag ‘n omsendbrief ontvang deur middel van die internet of per hand.
  • U word aangeraai om die d6 School Communicator toep (app) af te laai op u selfoon, tablet of rekenaar.  Hier word inligting daagliks opgedateer en deurgegee met “alerts”.  http://www.d6technology.com/downloads/school  Volg die inligting en kies Laerskool Helderkruin as skool.  Dit is ‘n waardevolle toep om te laai en sodoende elke dag bewus te wees van wat gebeur.
 • BENODIGDHEDE

  BENODIGDHEDE VIR DIE JAAR 

  Merk elke item duidelik met u kind se naam daarop.

  Gr RR en R Skryfbehoeftes
  (klik vir besonderhede)

  Algemeen

  Indien daar enige van die volgende artikels by u huis is wat nie deur u gebruik word nie, ontvang ons dit met ope arms:

  • enige leë houers
  • dosies van enige  soort en grootte
  • afvalstukkies lap
  • strooitjies
  • stokkies
  • kurkproppe
  • wol
  • tou
  • sponsies
  • ongebruikte oorpluisies
  • “glitter”
  • enige iets vir ons fantasiehoekie, bv. artikels wat vir “mev-mev”-speletjies gebruik kan word soos skoene, grimering, serpe, ou klere, krale, oorbelle ensovoorts asook enige ander kostuums wat dalk in konserte gebruik is en u nie meer nut voor het nie.
  • U is ook welkom om speelgoed en legkaarte wat nie meer in gebruik is nie, te stuur.
  • Stuur gerus vir ons gesinsfoto’s en foto’s van troeteldiere (duidelik gemerk) vir ons klasalbum.
 • DAGPROGRAM

  Die graad R-leerders volg die “CAPS” KAV onderwysstelsel en dit is ingedeel in die volgende leerareas:

     1.                Wiskunde

  Die volgende aspekte word gedek:

  1.1       Bewerkings en verwantskappe:

  –                  Begrip van basiese optel- en aftrekprobleme

  –                  Opbou en afbreek van getalle

  –                  Ken getalname en simbole tot 10.

  1.2       Patrone, funksies en algebra:

  –                  Skep van eie patrone en kopiëring daarvan.

  1.3       Ruimte en vorm (meetkunde):

  –                  Bou van driedimensionele voorwerpe en identifisering daarvan.

  1.4       Meting:

  –                  Tydsverloop.

  –                  Massa, volume en lengte.

  1.5       Datahantering:

  –           Sorteer van fisiese voorwerpe volgens een spesifieke eienskap.

     2.                Afrikaans

  Afrikaans sluit versies, stories, persepsie, liedjies en musiek in.

  Die leerders word nie in graad R formeel onderrig om te lees en te skryf nie.  Informele lees en skryf kan egter ‘n natuurlike uitvloeisel van die onderrigsituasie en die kind se ontwikkelingsvlak wees, byvoorbeeld die skryf van sy/haar eie naam.

  Daar bestaan egter soms ‘n persepsie dat ʼn voorskoolse kind beter sal vaar in graad 1 as hy/sy alreeds in graad R leer lees en skryf.  Indien ‘n kind egter te gou oorgaan na formele werk (skryf en lees), word ‘n belangrike fase van sy/haar ontwikkeling, naamlik die ontwikkeling van die perseptuele vaardighede afgeskeep.  Dit kan later tot leerprobleme in sy/haar skoolloopbaan aanleiding gee.

  Wanneer ‘n kind skool toe gaan is daar sprake van skoolrypheid sowel as skoolgereedheid.  Skoolrypheid veronderstel  bloot dat die kind die ouderdom bereik het waarop hy/sy skoolpligtig is.  Skoolgereedheid daarenteen is meer kompleks.  Dit behels die intellektuele, sosiale en emosionele gereedheid van die kind.  Dit is ‘n proses wat vanaf die kind se geboorte begin.

  In die voorskoolse jare gaan die kind deur verskillende fases van ontwikkeling waardeur hy/sy gereed word om sekere vaardighede te bemeester.  Die ontwikkeling van perseptuele vaardighede is ‘n baie belangrike fase in ‘n kind se ontwikkeling want sonder dié vaardighede is suksesvolle skolastiese vordering onmoontlik.  Dit is soos stappe wat op mekaar volg.   Persepsie is die betekenis wat ‘n mens se brein aan situasies/aktiwiteite gee, deur middel van sintuie (smaak, gesig, gehoor, tas en reuk).  Vaardighede is die handelinge wat die liggaam uitvoer, byvoorbeeld spring, hardloop, knip, inkleur ensovoorts.

  Wanneer ‘n mens druk sou uitoefen op ‘n kind om sekere aspekte van die perseptuele vaardighede te vervang met formele vaardighede, veral voordat hy/sy daarvoor gereed is, word juis die teenoorgestelde van dit wat bereik moet word, bereik.  Die kind vorder juis dán nie  beter in graad een nie, want belangrike boustene is nie genoegsaam ontwikkel nie.

  Die belangrikheid van voorskoolse vaardighede kan nóóit genoeg beklemtoon word nie.  Elke leerder kan net hierby baat.  Die Gautengse Onderwysdepartement steun ook hierdie beginsel  –  soveel so dat perseptuele vaardighede ‘n groot deel van die totale kurrikulum van die grondslagfase uitmaak.

  Dit is vir ons by Laerskool Helderkruin belangrik om ons kinders op ‘n informele manier gereed te maak vir die formele fase (graad 1) van  onderrig.  Sodoende weet ons dat ons kinders vir die res van hulle skoolloopbaan optimaal kan ontwikkel.

     3.                Lewensvaardighede

  Die leerders word voorberei om hulself te kan handhaaf in die klaskamersituasie.  Groepwerk, konflikhantering, persoonlike ontwikkeling ensovoorts word gedek.   Groot motoriese vaardighede val dan ook onder lewensvaardighede  (sien Gestruktureerde Buitespel).

 • GESTRUKTUREERDE BUITESPEL

  Hierdie program is uitgewerk in samewerking met ‘n Arbeidsterapeut.

  Die program behels in kort die volgende:

  1. Sensories-motoriese koördinasie (gooi, vang en skop van balle).
  2. Balans.
  3. Groot motoriese vaardighede.
  4. Speletjies.
  5. Boontjiesakkies.
  6. Hoepels.
  7. Hindernisbaan.
  8. Tou spring, ensovoorts.

  Televisie, rekenaarspeletjies en “play station” moet beperk word.  Dit is alles passiewe vermaak.  Kinders neem dikwels verkeerde posturele houdings aan terwyl hulle aan dié aktiwiteite deelneem.

 • DISSIPLINE

  • Liefde gekombineer met dissipline gee sekuriteit.  Ons poog om positiewe dissipline toe te pas deur kinders te beloon vir goeie gedrag.
  • Voorregte kan egter weggeneem word as strafmiddel.
  • Sterk ook ons hand in hierdie opsig en sien dit eerder positief as negatief.
 • WAT DOEN ONS

  LEWENSVAARDIGHEIDS PROJEK – VERVOER

  Die Gr R leerders van Laerskool Helderkruin het al hulle vaardighede op die proef gestel om hulle eie voertuig te bou.

  Met die hulp van pappa en mamma met die vooraf beplanning het die bouery sommer “klopdisselboom” gegaan en kon hulle op enige voertuig-skou gaan spog het.

  TRADISIONELE SA-KOS

 • Gr R GRADEPLEGTIGHEID

  Ons Gr. R leerders word waardige Kruiners.

 • ONS SPEELTERREIN

Gr R eg Suid-Afrikaans (14)

Ons sien uit na ‘n jaar van hartlike samewerking en dank u by voorbaat vir u ondersteuning.