Telefoon: (011) 764-2506
E-Pos: info@kruiners.co.za

Die visie van Laerskool Helderkruin is om elke kind te lei tot volle potensiaalontwikkeling. Uitkoms gebaseerde onderwys speel hier ‘n baie groot rol. Daarmee saam streef die skool daarna om te alle tye ‘n gelukkige skoolgemeenskap te kweek en te behou.

‘n Gelukkige skoolgemeenskap kristalliseer uit in die volgende aspekte:

  • Gelukkige kinders
   Kinders wat weet hulle ervaar opregte belangstelling van ouers en personeel. Kinders wat beleef dat hulle elkeen erken word as ‘n unieke persoonlikheid wat met deernis en begrip gelei kan word tot volle potensiaalontsluiting.
  • Gelukkige personeel
   As vormers van kinders het elke personeellid ‘n Godgegewe opdrag ontvang wat groot verantwoordelikheid meebring, maar ook wonderlike geleenthede bied. ‘n Gelukkige personeellid is ‘n persoon wat altyd beskikbaar is vir sy leerlinge en wat die volkome vertroue van die kinders en ouers gewen het.
  • Gelukkige ouers
   Dit is ouers wat berusting vind in die vaste oortuiging dat hulle kinders kwaliteit onderrig en opvoeding by hulle skool ontvang. Die skool word gesien as ‘n vennoot en bondgenoot in die vorming van hulle kinders –dus in der waarheid ‘n verlengstuk van die ouerhuis, terwyl die ouer steeds die primêre opvoeder bly.

Gelukkige ouers is ouers wat betrokke is omdat hulle vir hulle kinders omgee. ‘n Gelukkige kind toon waagmoed en spontaniteit en dit lei tot ‘n gesonde en onontbeerlike vertrouensverhouding tussen kind en opvoeder.
By Laerskool Helderkruin word ‘n baie hoë akademiese standaard gehandhaaf. Die terugvoer wat ons van plaaslike hoërskole ontvang, is so positief dat ons werklik kan sê: Die kinders van Helderkruin is akademies uitstekend onderlê.

By Laerskool Helderkruin is die opvoeding gebou op drie pilare naamlik: akademie, sport en kultuur waarvan die akademie die belangrikste is. Al drie die pilare is en bly gegrondves op die Woord van God waardeur en waaruit alle riglyne hulle oorsprong het.

Die akademie by Laerskool Helderkruin word ondersteun deur:

Remediërende Onderrig
By Laerskool Helderkruin word alles in ons vermoë gedoen sodat elke leerder sy volle potensiaal kan verwesenlik. Om hierdie rede speel remediërende onderrig ‘n baie belangrike rol in ons onderrigprogram. Remediërende onderrig is tot die beskikking van elke leerder wat ‘n probleem ondervind in die onderrig situasie en word in groepe of individueel aangebied na gelang van die probleem.
Helderkruin beskik oor ‘n spesifieke rekenaarprogram wat die probleem wat ‘n leerder mag ondervind kan diagnoseer en terselfdertyd die regte hulpprogramme daar kan stel om die spesifieke probleem op te los.
Die skool bied ook sy eie terapeutiese dienste aan, waarvan die koste van die meeste mediese fondse verhaalbaar is. Hierdie terapeute sluit ‘n opvoedkundige sielkundige, ‘n voorligting sielkundige, ‘n spraakterapeut en ‘n remediërende terapeut in.
Graad R 
Die skool beskik oor 5 Graad R-klasse. Leerders word slegs in hulle voorskoolse jaar in hierdie klas toegelaat. In die graad R-jaar maak die kinders op ‘n informele manier kennis met die skool. Dit verseker dat hulle maklik inskakel tydens hulle graad 1-jaar, omdat hulle reeds die skool en daarmee gepaardgaande roetine leer ken het.
Leierskapontwikkeling
By Helderkruin word daar op ‘n deurlopende wyse vanaf graad 1 aandag gegee aan die identifisering en ontwikkeling van leiers. Dit behels onder andere dat geleenthede vir die verwerwing van leierskapvaardighede geskep en benut word.
Al ons graad 7-leerders word as leiers verkies (behalwe as ‘n leerder hom/haar nie hou by die skoolreëls nie) . Die  graad 7-leerders word ingedeel in taakrade waar die leierskappotensiaal van elke leerder ontwikkel word.
Olimpiades 
Leerders by Helderkruin kry gereeld die geleentheid om aan olimpiades deel te neem en verskeie wenners is al opgelewer in wiskunde, wetenskap en ander vakke.
Redenaarskompetisies 
Redenaarskompetisies word hoofsaaklik intern aangebied. Geen moeite word ontsien om ons leerders se redenaarsvermoë te ontwikkel nie.
Mediasentrum
Laerskool Helderkruin beskik oor ‘n volledig toegeruste mediasentrum met inbegrip van storieboeke, vakliteratuur, naslaanbronne, videokassette, plakkate, kompakskywe en plate. Hierdie uitgebreide reeks hulpmiddels word op groot skaal deur die opvoeders en leerders gebruik.
Naskool Sentrum
Laerskool Helderkruin beskik oor ‘n eksterne Naskoolsentrum. Die sentrum is daar tot die beskikking van ons leerders en vervul ‘n baie belangrike funksie om die leerders van ‘n werkende ouergemeenskap doeltreffend te ondersteun. Leerders studeer en doen huiswerk onder toesig van gekwalifiseerde opvoeders. Etes word daagliks verskaf. Die sentrum is tydens vakansies oop.
Wiskunde 
In Laerskool Helderkruin is wiskunde vir ons ongelooflik lekker, omdat ons goed opgeleide onderwysers vanaf Gr.1 tot Gr.7 het, wat die vak vir ons kinders aangenaam, maklik en interessant maak. Ons doen baie opdragte, projekte, praktiese opdragte, navorsing, toetse en oefeninge op ons rekenaars in die rekenaarsentrum.
Ekstra klasse word gratis aangebied vir ENIGE leerder wat voel hulle het dit nodig sowel as vir Engelse leerders wat nog nie vertroud is met die Afrikaanse terminologie nie. Hierdie ekstra klasse word by die juffrou self in haar klaskamer of in die rekenaarsentrum op die rekenaars aangebied.
Ons skool se slaagsyfer in wiskunde is uiters goed met die minimum druipelinge. Selfs in die Hoërskole presteer die leerders van Laerskool Helderkruin uitstekend.